Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

Статут ліцею 

Завантажити документ


 

Статут

ліцею № 38

імені В.М.Молчанова

м. КиєваІ.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ліцей № 38 Шевченківського району м. Київ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.2. Ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського району м. Київ (далі – Ліцей)  створений у 1990 році є правонаступником  середньої школи №38      ім. В.М.Молчанова з класами поглибленого вивчення математики.

1.3. Ліцей знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником Ліцею є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи відповідно до рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 54/9642 від 02.10.2013 та передаються до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Засновник здійснює фінансування Ліцею, його матеріально-технічне забезпечення, надає інженерні комунікації, обладнання, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів, тощо.

1.4. Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням та інші реквізити.

1.5. Місцезнаходження Ліцею :  01054  м. Київ, вул. Гоголівська 31.

1.6. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також створення оптимальних умов для розвитку найбільш здібних і обдарованих дітей, реалізації їх творчих запитів, самостійного вибору предметів для поглибленого вивчення, здійснення допрофесійної підготовки за обраним фахом, формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленою до професійного та життєвого самовизначення.

1.7. Головними завданнями Ліцею є :

1.7.1. створення умов для здобуття загальної середньої освіти на  рівні державних стандартів;

1.7.2. підвищення якості освітніх послуг;

1.7.3.      розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

1.7.4.      створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

1.7.5.      створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, формування наукового світогляду;

1.7.6.      виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої  дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

1.7.7.      виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй, громадян, відданих Україні – відкритих світу;

1.7.8.      виховання свідомого ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

1.7.9.      оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.8. Діяльність Ліцею будується на принципах доступності і гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форми освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, єдності та наступності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.19. Ліцей самостійно приймає рішення й здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України.

1.10. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.10.1.безпечні умови освітньої діяльності;

1.10.2. дотримання державних стандартів освіти;

1.10.3. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, в тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

1.10.4.реалізацію головної мети та завдань ліцею;

1.10.5.дотримання фінансової дисципліни.

1.11. Випускники Ліцею одержують документи про освіту встановленого зразка.

1.12.        У Ліцеї визначена українська мова як мова навчання і запроваджено вивчення англійської мови з 1 класу, німецької або французької мов з 5-го класу, 10-11 класи – профільні.

1.13. Ліцей приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів за погодженням з управлінням освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації.

1.14. Ліцей зберігає за собою право, з урахуванням освітніх запитів, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази визначати профілі навчання.

1.15. Згідно  з Постановою Ради Міністрів Української РСР від 17.09.1974 року  № 457 середній школі №38 присвоєно ім’я її випускника, льотчика- випробувача міжнародного класу Валерія Михайловича Молчанова. Ліцей як правонаступник школи, продовжує молчановські традиції  згідно Положення про відзначення імені Валерія Молчанова.

1.16.Ліцей має право :

1.16.1. користуватися пільгами, що передбачені державою;

1.16.2.проходити в установленому порядку державну атестацію;

1.16.3.визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

1.16.4.визначати на кожен навчальний рік варіативну частину Державного стандарту загальної середньої освіти;

1.16.5.розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням Державних стандартів освіти;

1.16.6.формувати контингент учнів;

1.16.7.спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.16.8.направляти на курсову перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

1.16.9.використовувати різні форми заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

1.16.10.                   бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власного статуту;

1.16.11.                   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

1.16.12.                   розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

1.16.13.                   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

1.16.14.                   здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

1.16.15.формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису з урахуванням чинного законодавства;

1.16.16.запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

1.16.17.встановлювати єдиний зразок форми для учнів;

1.16.18.об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ, фондів і організацій як в Україні, так і за її межами;

1.16.19.приймати рішення про створення груп продовженого дня.

1.17. Для організації та проведення науково-методичної роботи в Ліцеї створюються предметні кафедри:

1.17.1.розвивального початкового навчання,

1.17.2.української мови та літератури,

1.17.3.світової літератури,

1.17.4.іноземних мов,

1.17.5.суспільних наук,

1.17.6.природничих наук,

1.17.7.математики та інформатики,

1.17.8.фізичного виховання,

1.17.9.культурології.

Діють методичне об’єднання класних керівників, логопедична, психологічна та соціальна служби.

1.16. На основі встановлених нормативів Ліцей має структуру:

 

І ступінь

1-4 класи

4 роки навчання

Спеціалізована школа, класи з поглибленим вивченням окремих предметів

ІІ ступінь

5-9 класи

5 років навчання

Спеціалізована школа, класи з поглибленим вивченням окремих предметів

ІІІ ступінь

І курс (10 клас) –

ІІ курс (11 клас) ліцею

2 роки навчання

Профільні класи за різними напрямами диференціації

 

1.17. У складі Ліцею функціонують:

- педагогічна рада;                                   - рада ліцею      

- науково-методична рада;                       - рада учнівського самоврядування;

- дев'ять кафедр вчителів-предметників;   - піклувальна рада батьків;

- соціально-психологічна служба;          - батьківський комітет.

1.18. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови організації здійснюється на підставі угоди з медичним закладом або медичною установою.

1.19. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ

 

2.1.             Приймання дітей (учнів) до 1-х спеціалізованих класів Ліцею здійснюється на конкурсній основі. Перевага в зарахуванні до першого класу надається дітям, чиї брати та сестри навчаються в Ліцеї.

2.2.             Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць.

2.2  Приймання учнів до 10-х класів здійснюється  на конкурсній основі відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Інструкції про порядок конкурсного  приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

2.3.             Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.4.             Директор Ліцею  вживає заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Ліцею, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.5.             Зарахування учнів проводиться до 1 вересня поточного року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про відповідний рівень освіти (крім учнів 1-го класу).

2.6.             Переведення учнів до наступного класу здійснюється у встановленому порядку. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.7.             Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора Ліцею можуть відраховуватись з Ліцею.

За рішенням педагогічної ради Ліцею, погодженням з управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, як виключний засіб педагогічного впливу, за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із Ліцею та переведення їх до закладу за місцем проживання.

2.8. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється управління освіти за місцем проживання учня. За сприяння управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічного ради закладу щодо відрахування дитини з ліцею до Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Рішення про відрахування із Ліцею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймаються лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Навчально-виховний процес Ліцею здійснюється відповідно до індивідуального робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів. Індивідуальний робочий навчальний план погоджується з Міністерством освіти і науки України, Київською міською державною адміністрацією та затверджується управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.2. Індивідуалізація і диференціація навчання в Ліцеї забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини. Варіативна частина робочого навчального плану складається відповідно до профілю навчання та з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків.

3.3. Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки  України, і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.4. Основною формою навчальних занять у Ліцеї є уроки, крім цього проводяться індивідуальні, факультативні заняття, курси за вибором, уроки в музеях міста, гурткова робота та інші позакласні заняття та заходи, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей та обдарувань.

3.5. Педагогічні працівники Ліцею працюють за особистісно-зорієнтованою технологією навчання та впроваджують інші інноваційні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні, що забезпечують отримання учнями освіти на рівні державних стандартів.

3.6. Учням Ліцею надається право та створюються умови для прискореного навчання згідно  наданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють та за погодженням з Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.7. У Ліцеї навчально-виховна робота  поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.8. Ліцей може надавати платні освітні послуги на договірній основі у встановленому законодавством порядку.

3.9. Навчальний рік у Ліцеї починається з 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.10. Структура навчального року в Ліцеї (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюється Ліцеєм в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.11. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.12. Тривалість уроків становить: у 1-х класах  - 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

3.14. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог.

3.16. У розкладі уроків 5-11 класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмету інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану.

3.17. Домашні завдання задаються з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Їх доцільність,характер, зміст і обсяг визначаються вчителем. Домашнє завдання учням 1-х класів не задаються. У 5-8-х класах діє регламентація домашнього завдання.

3.18.  Відволікання учнів від навчальних занять  для впровадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Залучення учнів до видів діяльності, непередбачених навчальною програмою та індивідуальним робочим навчальним планом Ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків та осіб, які їх замінюють.

3.20. За погодженням з педагогічною радою для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, можуть створюватися групи подовженого дня. Зарахування до груп і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора Ліцею на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Наказом директора Ліцею призначаються вихователі групи подовженого дня та встановлюється режим роботи групи подовженого дня.

3.21. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Ліцеї здійснюється згідно встановлених нормативів.

 

4. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

 

4.1. У Ліцеї запроваджена 12 бальна шкала оцінювання навчальних досягнень. Бали за навчальні досягнення виставляються за встановленими критеріями оцінювання навчальних досягнень.

4.2. У першому класі дається словесна (вербальна) характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Ліцею може надаватися вербальна характеристика знань учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.3. Переведення та випуску учнів Ліцею здійснюється у визначеному порядку.

4.4. Оформлення й видача документів про освіту проводиться у встановленому порядку.

4.5. Звільнення учнів від випускних іспитів проводиться у встановленому порядку.

4.6. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Результати семестрового, річного оцінюван­ня доводяться до відома учнів та їх батьків класним керівником (головою  атестаційної комісії).

4.7. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас) видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І – ІІ рівня акредитації.

4.8. Учням, які закінчили 11-й клас, видається атестат про повну загальну середню освіту. Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.11. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.12. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  

4.12.1.Нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні здійснюється у встановленому порядку.

4.13. Свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.14. За успіхи у навчанні для учнів Ліцею додатково встановлюються різні форми заохочення: грамоти, відзнака “Почесний ліцеїст” та інше.

4.14.1. Кращі учні, класи також нагороджуються молчановськими відзнаками та грамотами. При нагородженні враховуються навчальні досягнення, культура поведінки, громадська активність. За рішенням ради Ліцею визначаються щорічні ліцейські номінації.

4.15. За участь у суспільно корисній, громадській, навчальній діяльності учні Ліцею отримують оцінки за поведінку. У додатках до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Проведення державної підсумкової атестації здійснюється у встановленому порядку. При проведенні державної  підсумкової атестації (9,11класи) за рішенням педагогічної ради учні здають обов’язкову атестацію з числа профільних предметів Ліцею, що вводиться до переліку “за вибором” згідно з наказом Міністерства освіти і науки України.

 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЛІЦЕЇ

 

5.1. Виховання  учнів у Ліцеї здійснюється під  час проведення  уроків,  у процесі  позаурочної  та  позашкільної  роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в Ліцеї  визначаються на основі  принципів, закладених у Конституції України та  законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3 У Ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур  політичних  партій, а  також  релігійних  організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення  учнів Ліцею до вступу в будь-які об'єднання громадян,  громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі  та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в Ліцеї дотримується на основі взаємоповаги  усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  Правил  внутрішнього розпорядку та Статуту Ліцею. 

5.5. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до  учнів забороняється.

 

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Ліцеї є:

6.1.1. учні(ліцеїсти);

6.1.2. керівники (адміністрація);

6.1.3. педагогічні працівники;

6.1.4. психологи;

6.1.5. соціальний педагог;

6.1.6. вчитель-логопед;

6.1.7. бібліотекарі;

6.1.8. інженерно-технічні працівники та допоміжний персонал;

6.1.6. батьки, або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, права й обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Правилами внутрішнього розпорядку Ліцею та даним Статутом.

6.3. Ліцеїсти мають право:

6.3.1. на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

6.3.2. на вибір профілю навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних  та позакласних занять;

6.3.3. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою ліцею;

6.3.4. на доступ до інформації з усіх галузей знань;

6.3.5. брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, семінарах, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

6.3.6.  брати участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

6.3.7. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

6.3.8. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, гуртках, клубах, групах за інтересами;

6.3.9. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують гідність;

6.3.10. на безпечні, нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

6.4. За особливі заслуги учень Ліцею нагороджується відзнакою “Почесний ліцеїст”, його ім’я заноситься до Книги пошани Ліцею .

6.5.  Ліцеїсти зобов’язані:

6.5.1. дотримуватися вимог Статуту, законодавства, моральних та етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників Ліцею;

6.5.2. брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Ліцею, Статутом;

6.5.3. підвищувати свій загальний культурний рівень;

6.5.4. дбайливо ставитися до державного, громадського та особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

6.5.5.брати  участь у різних видах трудової діяльності, самообслуговуванні;

6.5.6. прагнути до пізнання. Наполегливо, творчо оволодівати основами наук, навичками самоосвіти, постійно працювати над собою.

6.5.7. берегти, приумножувати кращі традиції Ліцею, бути патріотами Ліцею. Брати  активну  участь  у громадсько-корисній  праці, громадському житті.

6.5.8. оволодівати багатством культури і мистецтва свого народу, народів світу. Прагнути бути висококультурною людиною.

6.5.9. розвивати свої здібності, свідомо ставитися до фізичної культури та спорту, до свого здоров‘я

6.5.10. носити форму встановленого зразка. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, манерами.

6.5.11. поважати батьків, учителів, своїх товаришів, турбуватись про хворих і людей похилого віку,  молодших - справа честі кожного ліцеїста.

6.5.12. у стосунках “учень-учитель”, «учень-учень», «учень-батьки» виявляти повагу і довіру один до одного, визнавати право кожного бути особистістю.

6.5.13. вважати пропуски уроків без поважних причин, паління, псування шкільного майна, брутальність,  правопорушення та інші випадки надзвичайного характеру грубими порушеннями Статуту, які розглядаються педрадою та Радою ліцею, де приймаються рішення щодо подальшого перебування учня в Ліцеї. Будь-яке псування шкільного майна повністю компенсується винуватцем.

6.6. Педагогічними працівниками Ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.8.      Педагогічні працівники мають право на:
6.8.1. захист професійної честі, гідності;

6.8.2. самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;  

6.8.3.      участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

6.8.4.      проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

6.8.5.      виявлення педагогічної ініціативи;

6.8.6.      атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

6.8.7.      участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

6.8.8.      підвищення кваліфікації, перепідготовку;

6.8.9.      отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

6.8.10.на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

6.8.11.за особливі заслуги педагогічні працівники подаються до нагороди у встановленому порядку, а також може бути відзначені цінними подарунками або премією за рішенням адміністрації  або Ради ліцею;

6.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

6.9.1.      забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, а також на рівні, який потребують обдаровані діти, бути готовими до виконання обов’язків пов’язаних із навчанням обдарованих дітей;

6.9.2.      контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

6.9.3.      нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженими критеріями оцінювання, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора Ліцею;

6.9.4.      постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут Ліцею, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

6.9.5.      проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

6.9.6.      виконувати накази і розпорядження директора Ліцею, управління освіти  Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, рішення, прийняті органами громадського самоврядування Ліцею;

6.9.7.                 брати участь у роботі педагогічної ради, нарад, семінарів;

6.9.8.      дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, колег, виявляти повагу до Ліцею;

6.9.9.      сприяти зростанню іміджу Ліцею;

6.9.10.настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

6.9.11.захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

6.9.12.виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

6.9.13.готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

6.9.14.сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

6.9.15.дотримуватися правил безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм ;

6.9.16.мати активну позицію в громадсько-суспільному житті Ліцею;

6.9.17.проводити роботу з батьками, або особами які їх заміняють, в напрямках надання педагогічної допомоги у навчанні та вихованні дітей, також систематично інформувати батьків про стан успішності в навчанні, про особисті досягнення кожної дитини.

6.9.18.нести персональну відповідальність за якість навчання, рівень знань і виховання ліцеїстів;

6.9.19.вести відповідну документацію.

6.10.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

6.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із чинним законодавством.

6.12. Директор Ліцею призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, керівників гуртків, завідуючих кафедрами. Їхні права й обов’язки визначаються нормативно-правовими документами України, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом Ліцею.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством.

6.14. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором Ліцею згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею.

6.15. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Ліцею.

6.16.                     Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

6.16.1.        створювати дитині умови для навчання та відпочинку;

6.16.2.        забезпечити необхідними підручниками, посібниками, зошитами, іншим приладдям, спортивною формою для якісної організації навчально-виховного процесу;

6.16.3.        своєчасно повідомляти про причини відсутності учня з представленням підтверджуючого документа (довідка лікаря, заява батьків, санаторно-курортна путівка тощо); забезпечувати своєчасний прихід дитини на початок навчального дня;

6.16.4.        відшкодовувати у повному обсязі витрати за псування учнями майна Ліцею;

6.16.5.        контролювати дотримання дитиною вимог щодо зовнішнього вигляду та форми одягу, поведінки та підготовки до уроків;

6.16.6.        не дозволяти приносити до Ліцею небезпечні для життя та здоров'я речі;

6.16.7.        відвідувати батьківські збори, засідання батьківського всеобучу, прислуховуватися до порад педагогів, контролювати ведення щоденника.

6.17.                     Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

6.17.1.обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування, сприяти розвитку Ліцею;

6.17.2.звертатись до директора Ліцею і органів громадського самоврядування, управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з питань навчання, виховання дітей;

6.17.3.брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею;

6.17.4.захищати в органах громадського самоврядування Ліцею та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

6.18. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

6.18.1.забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

6.18.2.постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

6.18.3.поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, Ліцею,  державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

6.18.4.виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод та обов'язків,  людини та шанобливе ставлення до вчителя, Ліцею, визнавати Статут Ліцею та виконувати його.

6.19. Представники громадськості мають право:

6.19.1.обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Ліцею;

6.19.2.керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

6.19.3.сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Ліцею;

6.19.4.проводити консультації для педагогічних працівників;

6.19.5.         брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

7.                 УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

7.1. Керівництво Ліцеєм здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у встановленому порядку.

7.2. Директор Ліцею призначається на посаду та звільняється з посади Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням голови  Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

7.3. Призначення та звільнення заступників директора Ліцею здійснюється Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора Ліцею.

7.4. Директор Ліцею:

7.4.1.      здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

7.4.2.      організовує навчально-виховний процес;

7.4.3.      забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

7.4.4.      відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

7.4.5.      створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

7.4.6.      забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;

7.4.7.      забезпечує дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»;

7.4.8.      підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

7.4.9.      забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

7.4.10.призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальними кабіне­тами, відповідальних вчителів за окремі напрямки навчально-виховної роботи;

7.4.11.контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

7.4.12.здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів;

7.4.13.розпоряджається в установленому порядку ліцейськими майном і коштами;

7.4.14.сприяє залученню діячів науки,культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

7.4.15.створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

7.4.16.вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

7.4.17.видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

7.4.18.організовує роботу щодо обробки персональних даних учнів та педагогічних працівників в базі персональних даних «АС – Школа» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до неї;

7.4.19.забезпечує захист персональних даних учнів та педагогічних працівників. Здійснює контроль за виконанням покладених, відповідно до наказу директора Ліцею, функцій на відповідальних осіб за організацію роботи з обробки персональних даних та їх захисту;

7.4.20.щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу.

7.5.             У ліцеї створюється постійно діючий колегіальний орган  управління - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

7.6.             Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

7.7.             Педагогічна рада розглядає питання:

7.7.1. планування та режиму роботи Ліцею;

7.7.2.      удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею, варіативної складової робочого навчального плану;

7.7.3.      переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

7.7.4.      проблем навчально-виховного процесу, притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, вчителів за невиконанням ними своїх обов'язків тощо;

7.7.5.      підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

7.7.6. варіативної складової робочого навчального плану;

7.7.7.      участі в інноваційній та експериментальній діяльності Ліцею, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

7.7.8.      морального та матеріального заохочення учнів та працівників Ліцею, інше.

 Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

7.8. Вищим органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збориколективу.

7.8.1. Учасники загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників Ліцею  — зборами трудового колективу;

учнів Ліцею  другого-третього ступеня — класними зборами;

батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

7.8.2. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

7.8.3. Право скликати загальні збори мають голова ради Ліцею, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Ліцею, засновник.

7.8.4. Загальні збори:

обирають раду ліцею;

заслуховують звіт директора і голови ради Ліцею;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають найважливіші аспекти діяльності Ліцею;

7.9. У період між загальними зборами діє рада Ліцею.

7.9.1.  Метою діяльності ради Ліцею є:

7.9.1.1. сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

7.9.1.2. об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;

7.9.1.3. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Ліцею;

7.9.1.4. розширення колегіальних форм управління Ліцеєм;

7.9.1.5. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

7.9.2. Основними завданнями ради Ліцею є:

7.9.2.1.                      підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

7.9.2.2.                      визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

7.9.2.3.                      формування навичок здорового способу життя;

7.9.2.4.                      створення належного педагогічного клімату в Ліцеї;

7.9.2.5.                      сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

7.9.2.6.                      підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

7.9.2.7.                      підтримка міжнародної діяльності Ліцею;

7.9.2.8.                      створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

7.9.2.9.                      сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

7.9.2.10.                 стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

7.9.2.11.                 зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу, розвитку Ліцею.

7.9.3.  До ради Ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу - 7, учнів II—III ступенів навчання - 7, батьків і громадськості - 7. Представництво в раді й загальна її чисельність - 21 визначаються загальними зборами Ліцею.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Термін роботи ради – 2-3 роки.

7.9.4.  Рада Ліцею діє на засадах:

7.9.4.1.                      пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

7.9.4.2.                      дотримання вимог законодавства України;

7.9.4.3.                      колегіальності ухвалення рішень;

7.9.4.4.                      добровільності і рівноправності членства;

7.9.4.5.                      гласності.  

7.9.5.      Рада Ліцею працює за планом. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

7.9.6.      Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи ди­ректора Ліцею, власника (засновника), а також членів ради.

7.9.7.      Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявно­сті на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.   

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Ста­туту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють,  громадськості.

У разі незгоди адміністрації Ліцею з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

7.9.8. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею.

7.9.10.          Очолює раду Ліцею голова, який  обирається із складу ради.

Головою ради Ліцею може бути член педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

7.9.11. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою Ліцею.

7.9.12.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов'язаної з організаці­єю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

7.9.13. Рада Ліцею:

7.9.13.1.                 організовує виконання рішень загальних зборів;

7.9.13.2.                 вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

7.9.13.3.                 спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Ліцею  та здійснює контроль за його виконанням;

7.9.13.4.                 разом з адміністрацією Ліцею  здійснює контроль за виконанням Стату­ту навчального закладу;

7.9.13.5.                 сприяє формуванню мережі класів Ліцею, обґрун­товуючи її доцільність, в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;

7.9.13.6.                 спільно з педагогічною радою  представ­ляє до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними ли­стами "За високі досягнення у навчанні" та "похвальними грамота­ми "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

7.9.13.7.                 разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

7.9.13.8.заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності, директора Благодійного фонду сприяння розвитку Ліцею;

7.9.13.9.може брати участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

7.9.13.10. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

7.9.13.11.виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

7.9.13.12.вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;

7.9.13.13.може брати участь у розгляді та вирішенні кадрових питань;

7.9.13.14.сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

7.9.13.15.контролює кошти Благодійного фонду сприяння розвитку Ліцею, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням, учителям, працівникам ліцею;

7.9.13.16.розглядає питання родинного виховання;

7.9.13.17.бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;

7.9.13.18.сприяє педагогічній освіті батьків;

7.9.13.19.сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;

7.9.13.20.розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями;

7.9.13.21.підтримує міжнародні проекти Ліцею;

7.9.13.22.організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

7.9.13.24.розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Ліцею;

7.9.13.25.приймає рішення спільно з педагогічною радою про відрахування учнів з Ліцею;

7.9.13.26.може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

7.10. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою Ліцею.

7.11.  При Ліцеї може створюватися піклувальна рада Ліцею.

7.12. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступно­сті загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення про­блем навчання і виховання. А також - організація підтримки розвитку Ліцею.

7.13. У Ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.14. Учнівські збори Ліцею – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Ліцею є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі вікових або психофізичних особливостей рівня розвитку учнів.

7.14.1.Учнівські збори класу:

7.14.1.1.обирають органи учнівського самоврядування класу;

7.14.1.2.висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування та учнівських зборах Ліцею;

7.14.1.3.обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

7.14.1.Учнівські збори Ліцею:

7.14.1.1.                 обирають учнівську Раду, її голову (президента Ліцею) та його заступників;

7.14.1.2.                 заслуховують звіт президента про роботу учнівської ради;

7.14.1.3.                 здійснюють контроль за діяльністю президента учнівської ради Ліцею та голів відповідних органів учнівського самоврядування, кожного семестру заслуховують їх звіти;

7.14.1.4.                 учнівські збори Ліцею збираються потребою, але не менше двох разів на рік за ініціативою не менше третини від загальної кількості учасників, є правомочними, якщо на них присутні більше половини учасників, питання ухвалюються простою більшістю голосів.

Учнівські збори Ліцею складаються з 3 представників від кожного класу ІІ – ІІІ ступенів.

7.15.        Президент учнівської ради ліцею:

7.15.1.діє під керівництвом голови ради старшокласників району, міста в межах ліцею;

7.15.2.організовує роботу учнівської ради Ліцею;

7.15.3.очолює всі напрямки діяльності учнівського самоврядування Ліцею, координує та контролює їх роботу, проводить збори учнівської ради Ліцею, представляє учнівське самоврядування у раді Ліцею та, при необхідності, на педраді;

7.15.4.вносить пропозиції щодо удосконалення роботи всіх напрямків роботи ради;

7.15.5.тісно співпрацює з радниками інших навчальних закладів;

7.15.6.звітує перед радою старшокласників району, міста про роботу учнівського самоврядування Ліцею.

7.16. Батьківські збори Ліцею (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

7.16.1. Батьківські збори Ліцею (класу):

7.16.1.1.                 обирають органи батьківського самоврядування;

7.16.1.2.                 обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Ліцею, ради Ліцею;

7.16.1.3.                 залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

7.16.1.4.                 вносять на розгляд ради Ліцею, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу та позакласної роботи в класі та Ліцеї; створення батьківського благодійного Фонду сприяння розвитку Ліцею;

7.16.1.5.                 запрошують вчителів, представників державних органів управління, адміністрації Ліцею для обговорення стану і перспектив роботи класу та Ліцею, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків, тощо:

7.16.1.6.                 голови класних батьківських комітетів створюють батьківських комітет Ліцею.

 

8.                            МАЙНО І КОШТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Матеріально-технічна база Ліцею включає бу­дівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби,  інші матеріальні цінності, вартість яких відобра­жено у балансі Ліцею.

8.2. Майно Ліцею належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

8.3. Ліцей  має право за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужити закріплене майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

8.4. Джерелами фінансування Ліцею є:

8.4.1.      кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державних стандартів загальної середньої освіти;

8.4.2.      при необхідності кошти, отримані від надання Ліцеєм освітніх послуг;

8.4.3.      благодійні пожертви  юридичних та фізичних осіб;

8.4.4.      інші джерела не заборонені законодавством.

8.5. Діловодство й бухгалтерський облік в Ліцеї ведеться у встановленому порядку. В Ліцеї бухгалтерський облік здійснюється централізовано через бухгалтерією Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

8.6. Ліцей має право на придбання й оренду необхідного йому обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.7. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до законодавства.

8.8. Ліцей відповідно до чинного законодавства ко­ристується землею, іншими природними ресурсами і несе відповіда­льність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.9. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею проводиться лише у випадках, передба­чених чинним законодавством. Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного зако­нодавства.

 

9.   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Міжнародна діяльність є обов’язковою частиною навчально-виховного процесу Ліцею.

9.2. Ліцей має право відповідно до чинного законо­давства укладати угоди про співробітництво з навчальними закла­дами, науковими установами, підприємствами, організаціями, гро­мадськими об'єднаннями інших країн.

9.3. Ліцей має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.4. Участь у міжнародних програмах, проектах, обмінах здійснюються відповідно до чинного законодавства.

 

10.   ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ

 

10.1. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійс­нюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у встановленому порядку.

У період між атестацією можуть проводитися перевірки з питань, пов'язаних з  навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок ви­значаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навча­льно-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власни­ком) відповідно до чинного законодавства.

 

 

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Ліцею приймає територіальна громада міста Києва або визначений нею орган.

11.2.  Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною територіальною громадою міста Києва або визначеним нею органом.

11.2.1. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять пов­новаження щодо управління Ліцеєм.

11.2.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його територіальній громаді міста Києва або визначеному нею органом.

11.3. Реорганізація Ліцею може відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, відділення.

11.4.У випадку реорганізації права та зобов'язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного за­конодавства або визначених навчальних закладів.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

12.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2.  Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. При виникненні розбіжностей цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.